Fatální následky dopravních nehod v Evropě

Srovnání České republiky s Evropou

Evropská unie si v rámci dekády 2011-2020 stanovila hlavní cíl snížit v roce 2020 fatální následky nehod na polovinu roku 2010.

Meziročně nedošlo v rámci EU27 k poklesu usmrcených osob, v České republice došlo k poklesu počtu usmrcených osob o 6 %. Nejvyšší meziroční relativní pokles byl evidován v Lucembursku (-39 %), ve Švédsku (-32 %) a v Estonsku (-22 %), naopak nejvyšší nárůst byl v Dánsku (14 %) a ve Slovinsku (12 %).

České republice patřila v roce 2019 s 58 usmrcenými na 1 milion obyvatel 17. příčka. Evropský průměr v daném roce činil 51 usmrcených na 1 milion obyvatel. Ve srovnání s rokem 2010 došlo v České republice v roce 2019 ke snížení o 24 %, v evropských zemích bylo zaznamenáno snížení o 24 %. Nejhorší bilance s konstantním stavem byla evidovaná v Nizozemí (nedošlo ke zhoršení) naopak nejlepší byla v Lucembursku a v Řecku, kde došlo téměř k polovičnímu snížení (o cca 43 %). Kromě zmiňovaného Nizozemí, došlo v roce 2019 v ostatních evropských zemích ve srovnání s rokem 2010 ke snížení počtu usmrcených osob.

V roce 2010 byla Česká republika nad evropským průměrem o 9 usmrcených osob, tj. o + 12,8 %, v roce 2019 pak o 7 usmrcených na 1 milion obyvatel, tj. + 13,7 %. Česká republika si meziročně polepšila.

Evropská strategie 2011-2020

V období 2011-2019 bylo v Evropské unii (EU 27) usmrceno více než 220 000 osob, oproti vytýčenému cíli (snížení usmrcených v roce 2020 na 50 % roku 2010) o téměř 29 500 osob více, tj. +15,4 %.Česká republika měla evidováno o 16,8 % více usmrcených, patřila jí tak až 16. příčka. Uvedená bilance je ve srovnání s ostatními zeměmi EU průměrná. Uvedený cíl se podařilo v uplynulých letech splnit pouze 2 zemím: Řecku a Portugalsku. Naopak významně negativní byla evidována bilance v Lucembursku (z důvodu nízkých absolutních hodnot), ve Švédsku a na Maltě.

V rámci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 je sledováno 11 dílčích cílů:

- Děti
- Chodci
- Cyklisté
- Motocyklisté
- Mladí řidiči
- Stárnoucí populace
- Alkohol a jiné návykové látky
- Nepřiměřená rychlost
- Nedání přednosti v jízdě
- Nesprávné předjíždění
- Nákladní automobily

Na základě dostupných dat z evropských databází byly porovnány uvedené dílčí cíle z pohledu vývoje počtu usmrcených osob v České republice a ostatních zemích Evropské unie. Z uvedeného je zřejmé, ve kterých oblastech je vývoj v ČR oproti evropskému průměru pozitivnější (motocyklisté, alkohol), kde je mírně horší (stárnoucí populace) a kde je situace neuspokojivá (chodci, cyklisté, děti).

V případě, že vezmeme v potaz plnění předpokladů, ČR si vede až na děti a chodce mnohem lépe v plnění předpokladů, než je evropský průměr. Průměrně se Evropě nedaří plnit stanovený předpoklad. České republice se průměrně daří plnit předpoklad jen u dílčího cíle usmrcených v důsledku alkoholu.

 Podrobné údaje najdete zde: Fatální následky dopravních nehod v Evropě.pdf


Agresivita zabíjí

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany